top of page

PEMF Artikler / Forskning

Det finnes et utall av artikler om PEMF sine virkninger og forskning rundt dette på internett og andre steder, så her kan man virkelig bruke måneder og år på å lese seg opp. PubMed er verdens største database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap, og de har over 800 artikler el. på søkeord PEMF. Vi har her noen eksempler fra bla. PubMed her. (Fra PubMed kan man ofte gå videre å lese hele artikkelen, ved å følge linker som f.eks ser slik ut: PMCID: PMC9667650   DOI: 10.1186/s12891-022-05916-3):
* = dyreforsøk

Pulsed Magnetic Therapy, ca 140 sider på Engelsk fra OMI

Norske artikler (Dessverre er det lite forskning på dette i Norge):
Elektromagnetisk stråling kan fjerne resistens mot medisin hos alvorlig depressive
"I motsetning til TMS, som kan gi noen bivirkninger i form av hodepine, har PEMF-behandlingen i den første undersøkelsen ikke gitt bivirkninger."

 

Vil du lese engelskspråklige artikler på Norsk? Se hvordan du enkelt kan gjøre det her.

 

Utenlandsk forskning:

På denne siden kan du søke på lidelse med engelsk ord, feks. Cancer, Pain, Covid, Anxiety osv.

Noen av de mest aktuelle, med konklusjon el.l oversatt til Norsk:

Effekten av lavfrekvent magnetisk terapi hos pasienter med COVID-19 lungebetennelse

Konklusjon: Inkludering av lavfrekvent magnetisk terapi i kompleks rehabilitering bidrar til regresjon av luftveislidelser, reduserer nivået av angst og depresjon, reduserer smerte og ubehag, og forbedrer dermed pasientens livskvalitet.

Vellykket bruk av pulserende elektromagnetiske felt hos en pasient med post-COVID-19 utmattelse

Konklusjon: Bruk av pulserende elektromagnetisk feltterapi med en enhet som tillater tilstrekkelig penetrasjon av kroppsvevet kan være en lovende fysisk modalitet for å håndtere post-COVID-19 utmattelsessyndrom, noe som kan redusere kliniske og økonomiske helsekonsekvenser. Kliniske sham-kontrollerte studier er nødvendig for å evaluere effekten av pulserende elektromagnetiske felt i denne indikasjonen.
(Selv med bare 2 behandlinger pr uke ser man meget gode resultater)

PEMF: Innovativ behandling for diabetisk nevropati

Summary: PEMF-terapi er et trygt og ikke-invasivt verktøy for å forbedre helsen. Den stimulerer og dupliserer jordens naturlige elektromagnetiske frekvenser og fungerer i hovedsak som en lader av kroppens elektriske batteri.

De viktigste fordelene er: økt energi og sirkulasjon; redusert muskelspasmer; forbedret søvn; forbedret helbredelse av beinbrudd; og reduksjon av smerte og betennelse.

Har magnetfelt en plass i behandling av hjerte- og karkomplikasjoner ved diabetes?
Del av konklusjon: Rapporter fra både dyre- og menneskestudier gir støtte for tilleggsbruk av EMFT, inkludert både SMF og PEMF, for å adressere komplikasjoner av diabetes, inkludert sår, kronisk smerte og nevropati.

Effekten av PEMF terapi på vaskulær funksjon (blodårer) og blodtrykk hos hypertensive individer

Tolv uker med PEMF-behandling forbedret endotelial vaskulær funksjon og reduserte blodtrykket hos hypertensive deltakere. Dette resultatet kan indikere at PEMF-terapi kan være en potensiell ikke-farmakologisk og ikke-invasiv strategi for å håndtere vaskulær funksjon og BP i kohorter med perifer vaskulær sykdom så vel som hypertensjon.


PEMF forbedrer hjertefunksjonen som respons på hjerteinfarkt

Som konklusjon bevarer PEMF-terapi hjertesystolisk funksjon, hemmer apoptose og utløser postnatal neovaskularisering i iskemisk myokard.

 

Effekten av PEMF for å redusere behandlingstid: En klinisk undersøkelse (Tannleger)
Konklusjon: PEMF er et godt alternativ for å redusere kjeveortopedisk behandlingsvarighet.

 

Effektene av ekstremt lavfrekvente pulserende elektromagnetiske felt på analgesi i nitrogenoksidbanen
Avslutningsvis genererer PEMF analgesi (smertefrihet) ved å aktivere NO-smerteveien

En prospektiv, randomisert, placebokontrollert, dobbeltblind studie av elektromagnetisk bekkenterapi for behandling av kronisk bekkensmertesyndrom med 1 års oppfølging

Konklusjoner: Den nye bruken av elektromagnetisk terapi i bekkenbunnen kan være et lovende nytt ikke-invasivt alternativ for kronisk bekkensmertesyndrom hos menn.

Veterinærers anvendelse av PEMF (sier også noe om bruk på mennesker)
Høydepunkter: 
• PEMF-behandling brukes i økende grad både til mennesker og veterinærpleie.

• PEMF-enheter leverer elektromagnetiske felt til vev for å fremme helbredelse.

• Grunnleggende og klinisk forskning på PEMF-behandling har modnet det siste tiåret.

• Bevis støtter PEMF-behandling for brudd, smerter, sår og andre indikasjoner.

• PEMF, som en del av multimodal behandling, kan forbedre veterinære kliniske resultater.

 

NASA og PEMF:  https://technology.nasa.gov/patent/MSC-TOPS-96

NASA har bidratt til forskning rundt PEMF og bruker det bla. i forbindelse med sine romferder for å ivareta astronautenes helse. De skriver bla: "Innovatører ved NASA Johnson Space Center har utviklet en pulserende elektromagnetisk felt (PEMF) enhet som kan lindre brusk nedbrytning i synovialledd ved å fremme veksten av ny brusk. Leddlidelser, enten de er indusert av revmatisme, ledd-dysplasi, traumer, eller kirurgi, nedbryter ofte brusk og resulterer i intense pasientsmerter. Ikke-invasiv og smertefri regenerering av en pasients eget vev tilbyr færre bivirkninger enn kirurgisk ledderstatning eller vevsteknologi prosedyrer."

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36981580/

2022, løpende søk i PubMed:
PEMF som tilleggsbehandling for smertebehandling ved interstitiell cystitt/blæresmertesyndrom
Resultater og konklusjoner: Bruk av PEMF har blitt evaluert som en terapeutisk strategi for smertebehandling i flere kliniske scenarier. Randomiserte, dobbeltblindede, placebokontrollerte studier har rapportert positive effekt- og sikkerhetsprofiler når PEMF ble brukt til å behandle ikke-spesifikke korsryggsmerter, patellofemoralt smertesyndrom, kronisk postoperativ smerte, slitasjegiktrelatert smerte, revmatoid artritt-relatert smerte og fibromyalgi-relaterte smerter.

*Effekt av stimulering med PEMF felt på iskemisk hudmodell (Iskemi = nedsatt blodtilførsel
Fra resymé: I PEMF-gruppen ble blodstrømmen holdt konstant etter 30 minutter og økt etter 60 minutter. Blodstrømmen i et bestemt område økte betydelig fra den opprinnelige tilstanden. Som et resultat av hudnekroseanalyse var progresjonshastigheten i PEMF-gruppen langsommere enn for kontrollgruppen. Hastigheten av nekrose i PEMF-gruppen avtok dramatisk fra 6. dag, og det var en statistisk signifikant forskjell mellom de to gruppene på 7. dag (p < 0,05). I denne studien ble det bekreftet at PEMF (1 Hz, 10 mT) har en forbedring av blodstrømmen og lindring av hudvevsnekrose i den iskemiske klaffdyremodellen.
 

Evaluering av atopisk dermatittforbedring forårsaket av lav-nivå, lavfrekvente pulserende elektromagnetiske felt
Fra resymé: Mens både PEMF- og Sham-gruppene hadde atopiske dermatittlesjoner, var lesjonsstørrelsen signifikant mindre i de to PEMF-gruppene enn i Sham-gruppen (P < 0,001). I tillegg ble endringer i epiteltykkelse på grunn av hudbetennelse signifikant redusert for begge PEMF-gruppene, sammenlignet med Sham-gruppen (P < 0,001). Som konklusjon antyder disse resultatene at PEMF-stimulering in vivo utløser elektrokjemiske reaksjoner som påvirker immunresponsen.
(Sham tilsvarer placebo)

PEMF lindrer intervertebral platedegenerasjon ved å aktivere Sirt1-Autophagy Signaling Network
Avslutningsvis gir vår forskning bevis på at PEMF fremmer det SIRT1-autofagiske nettverket og reduserer IVD-degenerasjon i celler og dyremodeller. Disse resultatene gir ny innsikt om PEMF i behandling av IVD-degenerasjon og fremhever deres terapeutiske potensiale i IVD-degenerasjon. Derfor er det vårt håp at denne studien vil fremme fremtidig anvendelse av PEMF som en potensiell terapeutisk behandling for å forhindre IVD-degenerasjon ved klinisk bruk.

*PEMF lindrer synovitt og hemmer NLRP3/Caspase-1/GSDMD-signalveien hos rotter med artrose 
Fra resymé: Disse resultatene antydet at PEMF kan være en svært lovende ikke-invasiv strategi for å bremse progresjonen av OA og hemming av NLRP3/Caspase-1/GSDMD-signalveien kan være involvert i den gunstige effekten av PEMF.

*Kobling av induksjon av osteogenese og type H kar ved PEMF i ovariektomi-indusert osteoporose hos mus 

Fra resymé: Disse funnene åpner for nye retninger av alt som kan muliggjøre terapeutisk forbedring av osteogenese hos pasienter med osteoporose.
 

PEMF beskytter mot hjerneiskemi ved å modulere den astrocytiske kolinerge antiinflammatoriske banen

Disse resultatene viser at PEMF utøver antiinflammatoriske effekter i sammenheng med hjerneiskemi ved å modulere astrocytisk α7nAChR/STAT3-signalering.

*Døgnrytme modulerer den terapeutiske aktiviteten til PEMF på intervertebral skivedegenerasjon hos rotter
Fra Introduksjon: PEMF, en ikke-invasiv biofysisk stimulus, er rapportert å ha rikelig terapeutisk effekt på visse skjelettsykdommer, som osteoporose, slitasjegikt og spinalfusjon [8–10]. Imidlertid er PEMF-behandling for IVDD fortsatt i sin spede begynnelse. Nyere studier viste at PEMF har potensial til å behandle diskogene ryggsmerter, sekundært til IVDD [11–14]. Nyere rapporter avslørte at PEMF ikke bare reduserte IVDD-assosiert genekspresjon in vitro, men også undertrykte akutt inflammatorisk cytokinekspresjon i en 7-dagers behandling av IVDD i en rottehale-nål-punkturmodell [11–14]. Så langt er langsiktige effekter av PEMF-stimulering på IVDD histomorfologiske og radiografiske endringer ukjent. De terapeutiske effektene av PEMF er kjent for å avhenge av flere faktorer, inkludert frekvens, varighet og amplitude [15–17]. Andre faktorer påvirker imidlertid også PEMF-effekten i behandlingen av IVDD, og ​​disse faktorene er fortsatt et område for pågående forskning.

*PEMF endrer tidlig heling i en rottemodell av rotatorcuff-skade og reparasjon: Potensielle mekanismer

PEMF nedregulerte også gener relatert til en fibrotisk helbredende respons. Antiinflammatoriske effekter ble demonstrert av både genuttrykk og makrofagfenotype. PEMF økte signifikant hastigheten på kinetisk bendannelse direkte ved siden av seneentesen, samt antall kubiske overflateosteoblaster (aktive osteoblaster) i humerushodet.

Effekten av PEMF på smerte, stivhet og fysisk funksjon ved slitasjegikt: En systematisk gjennomgang og metaanalyse

Konklusjoner: PEMF-terapi lindrer slitasjegikt symptomer som smerte, stivhet og fysisk funksjon hos pasienter sammenlignet med andre konservative behandlinger.

PEMF beskytter mot hjerneskade etter intracerebral blødning: involvering av anti-inflammatoriske prosesser og hematomclearance via CD36

I denne studien ble PEMF vist å ha gunstige effekter på en intracerebral blødning (ICH) modell. Denne studien utforsket effektene og underliggende mekanismene til PEMF i en musemodell av ICH og dyrkede BV2-celler.

PEMF forstyrrer Staphylococcus epidermidis-biofilmer og forbedrer antibiofilmeffektiviteten til antibiotika

Den presenterte studien viser at pulserende elektromagnetiske felt kan være en lovende ny behandling for slike infeksjoner og kan overvinne de medisinske utfordringene som biofilmdannelse gir. Videre er effektene som er påvist enda større når man kombinerer pulserende elektromagnetisk feltterapi med tradisjonelle antibiotika.

*PEMF forbedrer helbredelsen av en menisk rift og lindrer posttraumatisk slitasjegikt i en rottemodell

Konklusjon: En PEMF fremmet helbredelsen av meniskrifter i det avaskulære området og gjenopprettet den skadde menisken til sin strukturelle integritet i en rottemodell. Sammenlignet med det klassiske signalet, viste HSR-signalet økt evne til å fremme dannelse av fibrobrusk vev og modulere det inflammatoriske miljøet, og beskyttet derfor kneleddet mot utvikling av posttraumatisk artrose.

Klinisk relevans: Adjuvant PEMF-terapi kan tilby en ny tilnærming for behandling av meniskrenner som tilskrives den forbedrede meniskreparasjonen og forbedret progresjon av artrose.

Høyspesifisitetsbeskyttelse mot strålingsindusert bentap ved PEMF

Som konklusjon identifiserte vår studie en unik fysiologisk effekt av eksogen PEMF-stimulering i sammenheng med ionestrålingseksponering, fra PEMF-parameteroptimalisering til cellulær PEMF-deteksjon, intracellulær signalrespons og transduksjon, til eventuell reparasjon av kjernefysisk DNA-skade. Disse funnene gir sterke bevis for det terapeutiske potensialet til PEMF som en ikke-invasiv tilnærming mot strålebehandling-indusert bentap.

Effekten av forskjellige frekvenser av PEMF på bruskreparasjon av adipose mesenkymale stamcelle-avledede eksosomer i slitasjegikt

Konklusjon: Denne studien viste at PEMF-stimulering effektivt kunne fremme regenereringseffektene av AMSC-avledede eksosomer på slitasjegikt brusk. Sammenlignet med andre frekvensparametere, viste PEMF ved en frekvens på 75 Hz en overlegen positiv effekt på AMSC-avledede eksosomer ved å undertrykke IL-1β-indusert kondrocyttbetennelse og ekstracellulær matrisekatabolisme, så vel som slitasjegikt bruskdegenerasjon.

Forbedring av bruskreparasjon med optimert supramolekylært hydrogelbasert mønster og PEMF

PEMF har blitt anerkjent som en lovende løsning på ulike helseproblemer på grunn av deres ikke-invasive egenskaper og terapeutiske potensialer. PEMF-behandling gir et bedre klinisk resultat med færre, om noen, bivirkninger, og brukes over alt til reparasjon av muskel- og skjelettvev. Dermed foreslår vi PEMF som en effektiv biofysisk stimulering for å være det fjerde nøkkelelementet i bruskvevsteknikk.... PEMF-behandling ble bevist å forbedre kvaliteten på konstruerte kondrogene konstruksjoner in vitro, og lette kondrogenese og bruskreparasjon in vivo. Alle resultatene antydet at med den injiserbare selvhelbredende hydrogelen og PEMF-behandlingen, avslørte denne nylig foreslåtte vevsteknologistrategien et overlegent klinisk potensial for behandling av bruskdefekter.
 

*Den helbredende effekten av pulserende magnetfelt på brannsår
Avslutningsvis observerte vi en betydelig forbedring i stasesonen til gruppen som mottok pulserende elektromagnetisk felt i to uker.

Modulert TRPC1-uttrykk forutsier følsomhet av brystkreft for doksorubicin og magnetfeltterapi:
Segue mot en presisjonsmedisinsk tilnærming

Til slutt ble PEMF-eksponering vist å svekke invasiviteten til MCF-7-celler i korrelasjon med TRPC1-ekspresjon. Vi demonstrerer dermed at ekspresjonsnivåene til TRPC1 konsekvent predikerte brystkreftfølsomhet for DOX- og PEMF-intervensjoner og positivt korrelert til EMT-status, noe som gir en innledende begrunnelse for bruken av PEMF-baserte terapier som en adjuvans til DOX-kjemoterapi for behandling av brystkreft. preget av forhøyede TRPC1-ekspresjonsnivåer.

En åpen pilotstudie av PEMF i behandling av mislykket ryggkirurgisyndrom smerte
Konklusjon: Data fra den nåværende studien tyder på at effekten av PEMF hos pasienter med mislykket ryggkirurgisyndrom kan variere avhengig av type operasjon, med størst fordel hos pasienter som har gjennomgått diskektomi. I lys av disse klinisk betydningsfulle forbedringene, fortjener bruken av PEMF-terapi for behandling av FBSS-smerter etter diskektomi ytterligere studier i en stor randomisert kontrollert studie.
Given these findings, it seems likely that use of PEMF in addition to usual care will result in two-year 
cost savings to the healthcare payer.

Evaluering av pulserende elektromagnetisk feltterapi ved behandling av pasienter med diskogen lumbal radikulopati
Konklusjon: PEMF-terapi er en effektiv metode for konservativ behandling av lumbal radikulopati forårsaket av lumbal skiveprolaps. I tillegg til forbedring av klinisk observerte radikulære symptomer, virker PEMF også effektivt for å redusere nerverotkompresjon, noe som fremgår av forbedring av SSEP-parametere etter behandling.

In vitro og in vivo studie av effekten av osteogene pulserende elektromagnetiske felt på bryst- og lungekreftceller
Konklusjon: Sammen antydet våre data at klinisk brukte osteogene PEMF-signaler moderat undertrykte kreftcellevekst og spredning både in vitro og in vivo.

Er PEMF gjeldende for gliomer (en type svulster)? En litteraturgjennomgang av de underliggende mekanismene og anvendelsen av ekstremt lavfrekvente pulserende elektromagnetiske felt
Resymé: Gliomer refererer til en gruppe kompliserte menneskelige hjernesvulster med lav 5-års overlevelse og begrensede terapeutiske muligheter. Ekstremt lavfrekvent pulserende elektromagnetisk felt (ELF-PEMF) er et spesifikt magnetfelt som nesten ikke har noen bivirkninger. Imidlertid er bruk av ELF-PEMF i behandlingen av gliomer sjelden. Denne gjennomgangen oppsummerer fem betydelige underliggende mekanismer, inkludert kalsiumioner, autofagi, apoptose, angiogenese og reaktive oksygenarter, og anvendelser av ELF-PEMF i gliombehandling fra et klinisk praksisperspektiv. I tillegg gjennomgås utsiktene for ELF-PEMF i kombinasjon med konvensjonell terapi for behandling av gliomer. Denne anmeldelsen er til fordel for alle spesialister, spesielt onkologer, som er interessert i denne nye behandlingen fordi den kan hjelpe til med å behandle pasienter med gliomer riktig.
Fra pkt. 9 i artikkelen: Flere forskere har utforsket mekanismene til ELF-PEMF, der gliomcellelinjer påvirkes gjennom kalsiumioner, autofagi og apoptose, og antydet at ELF-PEMF sannsynligvis vil forsterke effekten av kjemoterapi og RT.

 

Effekten av forskjellige frekvenser av PEMF på bruskreparasjon av adipose mesenkymale stamcelle-avledede eksosomer i slitasjegikt

Denne studien viste at PEMF-stimulering effektivt kunne fremme regenereringseffektene av AMSC-avledede eksosomer på slitasjegikt brusk. Sammenlignet med andre frekvensparametre, viste PEMF ved en frekvens på 75 Hz en overlegen positiv effekt på AMSC-avledede eksosomer ved å undertrykke IL-1β-indusert kondrocyttbetennelse og ekstracellulær matrisekatabolisme, så vel som slitasjegikt bruskdegenerasjon.

Eksponering for PEMF lindrer den unormale subkondrale beinremodelleringen på det tidlige stadiet av temporomandibulær (kjeveledd) leddartrose 
Konklusjoner: Passende PEMF-eksponering har en beskyttende effekt på subkondralt bein i TMJOA på et tidlig stadium, hvor kanonisk Wnt/β-Catenin-vei kan være involvert. PEMF kan være en lovende biofysisk tilnærming for tidlig intervensjon av TMJOA i klinikken.

 

Andre artikler:

- Veterinærer bruker PEMF på kjæledyr med stor suksess: 
https://hrvethospice.com/blog/the-benefits-of-pemf-therapy-for-pets/

- Veterinærer bruker PEMF på hester:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29775839/

- Hunden Lotta fikk hjelp med PEMF
https://www.vetsentrum.no/pemf-terapi/

- PEMF hjelper planter til å vokse raskere:
https://www.notulaebotanicae.ro/index.php/nbha/article/view/11989

- PEMF brukt på fosterstadiet:
https://www.primescholars.com/proceedings/effect-of-pulsed-electromagnetic-field-on-the-developmental-competence-quality-and-gene-expression-in-buffalo-embryos-pr-64535.html

bottom of page